Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o
  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je firma
  MechaniX s.r.o., IČO 51717735 so sídlom Jelenia 1 811 05 Bratislava (ďalej len:
  „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:  
  adresa: Jelenia 1 811 05 Bratislava
  email: info@doctor-iron.sk
  telefón: 0948451300
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
  identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
  ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor,
  napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo
  odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej,
  psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu
  osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné
  údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné
  pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
   
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
   Zákona,
  2. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1písm. a) Zákona
 2. Účelom spracovania osobných údajov je: 
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  2. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
   vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
   zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
   marketingu, najdlhšie
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje
  vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  1. Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe
   zmluvy,
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby
   v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  3. zaisťujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do
  krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v
  tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone mát
  1. -právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzeniespracovania podľa § 24 Zákona,
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné
  opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a
  úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené
  osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete,
  že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom
  rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom
  internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste
  oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v
  celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok
  ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám
  zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste
  prevádzkovateľovi poskytol/la.
   
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2020